คำขวัญอำเภอสบปราบ
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์
สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ ขอประชาสัมพัน์ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่งยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง จังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่ารวมถึงให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550 ประกาศกำหนดให้ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะและเผาวัชพืชข้างทางเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปางตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไฟป่าหรือเหตุจำเป็นอื่น ทั้งนี้หากพบการลักลอบเผาจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปฏิบัติ ดังนี้ 1. เลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และพันธุ์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ยกเว้นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบด่าง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR 43-08-89 2. ตรวจแปลงสม่ำเสมอ หากพบต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังให้รีบดำเนินการทำลายทันที เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง 3.ดำเนินการตาม 6 มาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง